Domů / Bazény a příslišenství

702601 - zazimovací prostředek


Žádné hodnocení. Kód: 702601 Produktové číslo: 4038755570215
Zazimovací prostředek. Přidává se do bazénů pokud jsou napuštěné v zimě. Stabilizuje vodu. Nechrání vodu před zamrznutím!
Výrobce: HECHT MOTORS s.r.o
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Skladem na prodejně
199,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
702601 - zazimovací prostředek<HTML><HEAD></HEAD>_x000D_
<BODY contentEditable=true style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">_x000D_
<P>Zazimovací prostředek. Přidává se do bazénů pokud jsou napuštěné v zimě. Stabilizuje vodu. Nechrání vodu před zamrznutím!</P>_x000D_
<P>Tekutý přípravek se sníženou pěnivostí.<BR>pH neutrální<BR>Zabraňuje krystalizaci vodního kamene, působí proti rozmnožení řas v bazénech.</P>_x000D_
<P>Nikdy nenalévat přípravek do jezírek s živočichy! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!<BR>Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.<BR>Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.<BR>Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.<BR>Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.<BR>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.<BR>PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].<BR>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.<BR>Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. </P>_x000D_
<P><STRONG>Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</STRONG></P>_x000D_
<DIV class="full-width-900 white-back">_x000D_
<H2 class="text-center fs_26 mb_5">Klasifikace</H2>_x000D_
<H3 class=text-center>v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008</H3>_x000D_
<DIV class="row xsmall-up-1 medium-up-2 text-center large-text-left">_x000D_
<DIV class="column ups-1"><IMG alt="" src="https://i00.eu/file/563/2245-ghs05-hazard-pictogram.jpg" align=left> _x000D_
<P style="FONT-SIZE: 11px; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 115px">GHS05</P></DIV><BR>_x000D_
<DIV class="column ups-2"><IMG alt="" src="https://i00.eu/file/563/1736-ghs09-hazard-pictogram.jpg" align=left> _x000D_
<P style="FONT-SIZE: 11px; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 115px">GHS09</P></DIV></DIV></DIV>_x000D_
<DIV></DIV></BODY></HTML>
Specifikace
Váha 1.06 kg
Štítky

N

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.