Domů / Podle výrobce / Blue Line

505603 - pomalurozpustné chlorové tablety


Žádné hodnocení. Kód: 505603 Produktové číslo: 4038755550521
Chlorové tablety 200g - pomalorozpustné 3kg. Prostředek je určený k desinfekci vody. Vhodné do menších bazénů k postupné desinfekci rozpouštění v plováku nebo skimmeru.
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Centrální sklad dodavatele
779,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
505603 - pomalurozpustné chlorové tablety<HTML><HEAD></HEAD>_x000D_
<BODY contentEditable=true style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">_x000D_
<P>Chlorové tablety 200g - pomalorozpustné 3kg. Prostředek je určený k desinfekci vody. Vhodné do menších bazénů k postupné desinfekci rozpouštění v plováku nebo skimmeru.</P>_x000D_
<P>obsahuje více než 80% aktivního chloru<BR>pH neutrální<BR>velmi pomalu rozpustné<BR>stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody</P>_x000D_
<P>Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!<BR>Charakter přípravku: pevná látka, tablety,<BR>Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. <BR>Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.<BR>Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 3. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.<BR>Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.<BR>PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. <BR>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. </P>_x000D_
<P><STRONG>Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</STRONG></P>_x000D_
<DIV class="full-width-900 white-back">_x000D_
<H2 class="text-center fs_26 mb_5">Klasifikace</H2>_x000D_
<H3 class=text-center>v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008</H3>_x000D_
<DIV class="row xsmall-up-1 medium-up-2 text-center large-text-left">_x000D_
<DIV class="column ups-1"><IMG alt="" src="https://i00.eu/file/563/1736-ghs09-hazard-pictogram.jpg" align=left> _x000D_
<P style="FONT-SIZE: 11px; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 115px">GHS09 životní prostředí<BR>Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</P></DIV><BR>_x000D_
<DIV class="column ups-2"><IMG alt="" src="https://i00.eu/file/563/1737-ghs07-hazard-pictogram.jpg" align=left> _x000D_
<P style="FONT-SIZE: 11px; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 115px">GHS07<BR>Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití. Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.</P></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>
Specifikace
Váha 3.18 kg
Štítky

A

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.