Domů / Podle výrobce / Blue Line

507603 - čtyřsložkové multifunkční tablety


Žádné hodnocení. Kód: 507603 Produktové číslo: 4038755052650
Multifunkční tablety 200g - čtyřsložkové 3kg. Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabilizaci PH. Vhodné pro dlouhodobé a preventivní ošetřování bazénové vody.
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Centrální sklad dodavatele
849,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
507603 - čtyřsložkové multifunkční tablety<p>Multifunkční tablety 200g - čtyřsložkové 3kg. Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabilizaci PH. Vhodné pro dlouhodobé a preventivní ošetřování bazénové vody. Vynikající účinek. Rozpustné v plováku nebo skimmeru.</p>_x000D_
<p>Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.</p>_x000D_
<div class="full-width-900 white-back">_x000D_
<h2 class="text-center fs_26 mb_5">Klasifikace</h2>_x000D_
<h3 class="text-center">v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008</h3>_x000D_
<div class="row xsmall-up-1 medium-up-3 text-center large-text-left">_x000D_
<div class="column ups-1"><img src="https://i00.eu/file/563/2243-ghs03-hazard-pictogram.jpg" alt="" align="left" />_x000D_
<p style="font-size: 9px; text-align: left; margin-left: 115px;">GHS03 plamen nad kruhem<br /> Ox. Sol. 3 H272 Může zesílit požár; oxidant.</p>_x000D_
</div>_x000D_
<br />_x000D_
<div class="column ups-2"><img src="https://i00.eu/file/563/1736-ghs09-hazard-pictogram.jpg" alt="" align="left" />_x000D_
<p style="font-size: 9px; text-align: left; margin-left: 115px;">GHS09 životní prostředí<br /> Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p>_x000D_
</div>_x000D_
<br />_x000D_
<div class="column ups-3"><img src="https://i00.eu/file/563/1737-ghs07-hazard-pictogram.jpg" alt="" align="left" />_x000D_
<p style="font-size: 9px; text-align: left; margin-left: 115px;">GHS07<br /> Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití. Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.</p>_x000D_
</div>_x000D_
</div>_x000D_
</div>
Specifikace
Váha 3.2 kg
Štítky

A

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.